POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

hortdefortunyo.com

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, Hort de Fortunyo (d’ara endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privades

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a Internet. En concret, aquesta respecta les següents normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals hi ha la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a Hort de Fortunyo és: ALTERNATIVA RURAL SL, proveïda de NIF: B43715523 i inscrita a: Registre mercantil de Tarragona amb les següents dades registrals: Tom 1859, Foli 11, Full T26321, el representant del qual és: Eric Clua Almestoy (d’ara endavant, Responsable del tractament). Les vostres dades de contacte són les següents:

Adreça:
Partida Calcines, s/n
43597 Arnes
Telèfon de contacte: 636 686 188
Correu electrònic de contacte: hortdefortunyo@gmail.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, us informem que les dades personals demanades per Hort de Fortunyo mitjançant els formularis estesos a les vostres pàgines quedaran incorporats i seran tractats al nostre fitxers per tal de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Hort de Fortunyo i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest empleni, o per atendre’n una sol·licitud o consulta. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l’excepció prevista a l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitat de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes al RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de legalitat, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent dels fins pels quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins pels quals són tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari pels funs del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a Hort de Fortunyo són exclusivament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Hort de Fortunyo es compromet a obtenir el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindra dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ùs del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi de facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que l’ompliment d’algun d’ells sigui obligatori perquè siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Fins del tractament: a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recopilades i gestionades per Hort de Fortunyo amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

De la mateixa manera, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de Hort de Fortunyo, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el COntingut oferta al Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 5 anys, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari seran compartides amb els següents destinataris o categories de destinataris:

Google Analytics, un servei analític web proporcionat per Google, Inc., una companyia de Delaware amb seu principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estados Unidos.

En cas que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer paí o organització internacional, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’exsistència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita per Hort de Fortunyo. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos l’hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Hort de Fortunyo es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i es eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, conservades o tractades de qualsevol altra manera, o la comuniació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, ja que la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, així com el feedback, està totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, ja que Hort de Fortunyo no pot garantir la invulnerabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres persones que puguin accedir de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Segons l’establert a l’article 4 del RGPD, es considera violació de la seguretat de les dades personals qualsevol vulneració que provoqui la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades de qualsevol altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confiadencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantir mitjançant una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre Hort de Fortunyo i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si Hort de  Fortunyo està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Hort de Fortunyo hagi realitzat o realitzi, així com, entre d’altres, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes amb les mateixes.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a modificar les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incompletes.
 • Dret d’eliminació (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no establixi el contrari, a obtenir la eliminació de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari es posi en contra del tractament i no existeixi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de ser eliminades en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes com a resultat d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat d’eliminació de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari les necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament es faci mitjançant mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi el tractament de les mateixes per part de l’Hort de Fortunyo.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent establisca el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “RGPD-hortdefortunyo.com”, especificant:

 • Nom i cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Sol·licitud amb els motius específics de la sol·licitud o la informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efectes de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Qualsevol document que acrediti la sol·licitud que formula.

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es podrà enviar a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça postal:
Partida Calcines, s/n,
43597 Arnes
Correu electrònic: hortdefortunyo@gmail.com

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Hort de Fortunyo i que, per tant, no són operats per Hort de Fortunyo. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma com s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. POLÍTICA DE COOKIES

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar l’ús de galetes (cookies). Les galetes són petites quantitats d’informació que es emmagatzemen al navegador utilitzat per cada Usuari, en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar, perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les galetes faciliten la navegació, la fan més amigable i no danyen el dispositiu de navegació.

Les galetes són procediments automàtics de recopilació d’informació sobre les preferències determinades per l’Usuari durant la seva visita al Lloc Web amb la finalitat de reconèixer-lo com a Usuari, personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc Web, i també poden, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recollida a través de les galetes pot incloure la data i hora de les visites al Lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat al Lloc Web i els llocs visitats just abans i després del mateix. No obstant això, cap galeta permet que aquesta mateixa pugui posar-se en contacte amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap galeta pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formin part de l’arxiu de Galetes és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les galetes que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a aquestes els serà d’aplicació la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, en base a una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removable i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles galetes que s’envien a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i són gestionades exclusivament per Hort de Fortunyo per al millor funcionament del Lloc Web. La informació recopilada s’utilitza per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu contingut, així com l’experiència de l’Usuari. Aquestes galetes permeten reconèixer l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Cookies de tercers

Són galetes utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen serveis a Hort de Fortunyo per millorar el Lloc Web i l’experiència de l’usuari en navegar pel Lloc Web. Els principals objectius per als quals s’utilitzen les galetes de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accés i l’anàlisi de la informació de navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el Lloc Web.

La informació obtinguda es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc des del qual l’adreça IP des de la qual accedeix l’Usuari, el nombre d’Usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que utilitzen, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el Lloc Web i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un contingut i/o servei de òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de manera anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc Web sense identificar usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre les galetes, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció del tipus de galetes que s’utilitzen, les seves principals característiques, període d’expiració, etc. en el(s) següent(s) enllaç(s):

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics

La(s) entitat(s) responsable(s) del subministrament de galetes podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre i quan ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Cookies de xarxes socials

Hort de Fortunyo incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir a les mateixes a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les galetes de xarxes socials es poden emmagatzemar al navegador de l’Usuari. Els titulars d’aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de galetes, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L’Usuari ha de referir-se a les mateixes per informar-se sobre aquestes galetes i, si escau, sobre el tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços on es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i/o de galetes:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies

L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies —total o parcialment— instal·lades al seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha de consultar les instruccions proporcionades pel navegador d’Internet que estigui utilitzant. En el cas que rebutgi l’ús de galetes —total o parcialment— podrà continuar utilitzant el Lloc Web, tot i que pot tenir limitada l’utilització d’algunes de les seves prestacions.


III.
 ACEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat i Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix de la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat i Cookies del mateix.

Hort de Fortunyo es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat i Cookies, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat i Cookies nno seran notificats de forma explícita a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privacitat i Cookies va ser actualitzada ell dia 1 de juliol de 2021 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.